מחלקת גביה

המחלקה נותנת שרותי גבייה לתושבים עבור:

 

מיסים –  ארנונה, מים ושמירה.

חינוך –   שכר לימוד לגנים , תשלומים למעון.

תרבות – חוגים, אירועים, פעילויות תרבות וכו'.

קבלת קהל

יום א' – משעה : 12:00 – 18:00

יום ב' – משעה : 08:00 – 16:30

יום ד' – משעה : 08:00 – 16:30

בימים ג' ו – ה' המחלקה סגורה.

טלפון : 02-9666907     פקס: 02-9947468

הצטרפות להוראת קבע, ניתן להזמין את הטפסים באמצעות פנייה טלפונית לאגף הגבייה או דרך האתר.

הרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע

מים

התעריף לצריכה ביתית מורכב משני תעריפים, תעריף בסיסי (נמוך) ותעריף שולי (גבוה).

כמות של 3.5 מ"ק לחודש לכל נפש המתגוררת ביחידת הדיור באורח קבע, תחויב בתעריף בסיסי (נמוך).

כל צריכה מעבר לכמות האמורה תחויב בתעריף שולי (גבוה).

בכדי לקבוע את הכמות בה תחויב בתעריף הבסיסי המוזל החל מתאריך 1.1.2016 , הנך מתבקש/ת לחתום על ההצהרה המפורטת להלן. (להלן לינק להורדת הטופס)

טופס עדכון פרטי צרכן מים

ארנונה

חיוב ארנונה: בהתאם להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992 ובהתאם לתיקונים ולעדכונים שנוספו עד כה.

חובות ישנים – החשבון השנתי/תקופתי אינו כולל חובות משנים קודמות (אלא אם מופיע פירוט החוב במעטפית לידיעה). בירורים ותשלומים ניתנים לביצוע גם בטלפון, כמפורסם.

רכישת בעלות או חזקה – אדם שהינו בעליו או מחזיקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה, חייב בתשלום ארנונה מיד לאחר שנעשה בעלים או מחזיק של הנכס.

בנין שנהרס או ניזוק – נהרס בניין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבניין למועצה הודעה בכתב ועם מסירת ההודעה, ולאחר בדיקה ואישור המועצה לא יהיה חייב בארנונה (לבניין שניזוק, הזיכוי יבוצע בסוף שנת הכספים).

השגה/ערר על חיוב הארנונה (הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו)

המחזיק בנכס ראשי להגיש השגה בכתה על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, בפני מר נפתלי דוד במחלקת הגביה וזאת מהסיבות הבאות:

 1. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
 2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 3. אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בפקודת המועצות.
 4. על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
 5. ניתן לערור בתוך 30 יום, מיום קבלת התשובה לוועדת ערר של הרשות המקומית.
 6. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בתוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי, שבאור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.
 7. שים לב ! כי בכל מקרה על התושב לשלם את התשלום השוטף, זאת על-מנת למנוע חיוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. אם ההשגה תתקבל, יוחזר ההפרש בשיק בתוך 30 יום.
 8. פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת הגביה בשעות העבודה הרגילות.

מבנה ריק – דירה/עסק/מבנה תעשייה:

 

 • אם ברשותך נכס ריק הינך מתבקש למלא טופס הצהרה לנכס ריק מכל חפץ ואדם.
 • הזיכוי יבוצע לאחר ביקורת פקח.
 • הזיכוי הינו חד פעמי כל עוד לא שונתה הבעלות.
 • יש להודיע שבוע ימים למחלקת הגביה בכתב לפני אכלוס הנכס לצורך ביקור פקח.
 • יש לצרף חשבונות חשמל מהתקופה המבוקשת.

 

השכרה:

דירה /עסק/מבנה תעשייה – נא לצרף את המסמכים הבאים:

 

 • צילום חוזה שכירות נאמן למקור לתקופה של 12 חודשים ומעלה.
 • צילום ת.ז. של השוכר.
 • לחברות בלבד – צילום תעודת התאגדות של החברה כולל מס' ח.פ. / ח.צ.
 • לידיעתך, חוזה לתקופה קצרה מ – 12 חודשים לא יטופל וזאת בהתאם להוראות סעיף 326, הקובע כי בה שכרה לתקופה הקצרה משנה אחת יהיה המשכיר חייב בארנונה.

 

הודעה בדבר החזרת נכס לבעלים:

בסוף תקופת השכירות חובה על המחזיק ו/או הבעלים לשלוח הודעה בכתב למועצה בדבר הפסקת השכירות. שוכר ו/או מחזיק בנכס אשר לא העביר הודעה בכתב כאמור לעיל, ימשיך להיות מחויב בארנונה כללית על הנכס עד למועד מסירת הודעה בכתב לאגף הגבייה.

הודעה אודות עזיבת נכס והחזרתו לבעלים

 

להעברת נכס על פי צו ירושה יש להביא את המסמכים הבאים:

 

 • צילום צו ירושה.

 

 

הנחות בארנונה:

הנחות ניתנות ע"פ קריטריונים של משרד הפנים.

לבעלי חוב בארנונה, ההנחה מותנת בהסדרת פירעון החוב, או לחלופין פירעון מלא של החוב

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס (במחלקת הגבייה או באתר)

טופס ועדת הנחות , יש לצרף את כל המסמכים הדרושים.

לא ניתן לקבל הנחה רטרואקטיבית לשנה קודמת.

 המסמכים שיש לצרף לטופס בקשת ההנחה:

 

 • תדפיסי בנק – 3 חודשים אחרונים מכל חשבונות הבנק.
 • שכירים – תלושי שכר לשלושה חודשים אחרונים של  2 בני הזוג.
 • עצמאים – שומה שנתית אחרונה.
 • גרוש/ה – הסכם מזונות חתום ע"י בית משפט .
 • תושבים שאינם עובדים – אישור מהביטוח הלאומי .

 

הוועדה מתכנסת אחת ל- 3 חודשים ע"פ כמות הבקשות

 

את התלושים ניתן לשלם בדואר, באתר של המועצה ו/או במחלקת הגבייה