מערבלי בטון

הודעה לתושבים !
נושא: מערבלי בטון
אין הכנסת מערבלי בטון ליישוב
ללא אישור ממהנדס המועצה
או מי מטעמו.

המועצה המקומית
מעלה אפרים